THÔNG BÁO

CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng (“NBV”) xin trân trọng gửi đến Anh/Chị Thông báo về chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân (“Thông báo”) của NBV theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân ban hành bởi Chính phủ.

Thông báo này giải thích lý do và cách thức NBV có thể riêng lẻ hoặc đồng thời thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (“Xử lý dữ liệu cá nhân”) các dữ liệu cá nhân do Anh/Chị cung cấp trong quá trình tuyển dụng, làm việc tại NBV; giao dịch, sử dụng sản phẩm/dịch vụ nội bộ của NBV; truy cập các trang tin điện tử /ứng dụng di động của NBV (“Nền tảng”) hoặc tương tác với NBV. Thông báo này cũng hướng dẫn Anh/Chị cách thức thực hiện các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Thông báo này được áp dụng đối với: (1) toàn thể người lao động đang làm việc trong NBV theo các hình thức và các loại hợp đồng, kể cả người lao động đang trong thời gian thử việc; (2) thực tập sinh; (3) ứng viên ứng tuyển; (4) người học nghề, tập nghề; (5) các cá nhân khác có liên quan hoặc phát sinh mối quan hệ lao động với Công ty (“Chủ thể dữ liệu”).

Thông báo này điều chỉnh mối quan hệ giữa Anh/Chị và NBV về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:
– Loại dữ liệu cá nhân mà NBV thu thập và cách thức thu thập;
– Cách thức NBV xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị;
– Các bên nhận dữ liệu cá nhân mà NBV cung cấp;
– Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân mà NBV thu thập;
Thông báo này được công bố công khai trên website tuyendung.nguoibanvang.vn với các nội dung được cụ thể như sau:

Điều 1: Định nghĩa và giải thích từ ngữ
Trong Thông báo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.1. NBV: là viết tắt của Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng.
1.2. Đơn vị kinh doanh: là các đơn vị phụ thuộc của NBV có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một phần chức năng, hoạt động kinh doanh của NBV theo quy định của pháp luật.
1.3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin, dữ liệu của Chủ thể dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử; bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu liên quan đến họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin, dữ liệu về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học, vị trí của Chủ thể dữ liệu và các thông tin khác có thể được NBV thu thập, xử lý khi cần thiết.
1.4. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể: là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.
1.5. Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân: nghĩa là NBV với việc quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định tại Thông báo này.
1.6. Bên xử lý dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho NBV, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với NBV.
1.7. Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân khác không phải là NBV và Chủ thể dữ liệu.

Điều 2: Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
Trong phạm vi phù hợp và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của Anh/Chị, đặc biệt là từ việc truy cập trên Nền tảng, tương tác, ứng tuyển, điền phiếu thông tin, giao kết các loại văn bản/thỏa thuận/hợp đồng, sử dụng sản phẩm/dịch vụ nội bộ do NBV cung cấp, NBV có thể thu thập và xử lý một, một vài hoặc toàn bộ thông tin cá nhân sau đây:
2.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản:
a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b. Ngày, tháng, năm sinh;
c. Giới tính;
d. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
e. Quốc tịch;
f. Hình ảnh của cá nhân;
g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h. Tình trạng hôn nhân;
i. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái, vợ chồng…) trong trường hợp liên quan đến các phúc lợi của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật; thông tin về người phụ thuộc;
j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân bao gồm địa chỉ thư điện tử, fax, các tài khoản trên môi trường số, thông tin khác có liên quan.
2.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:
a. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
c. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án; hồ sơ khám, chữa bệnh;
d. Thông tin tài khoản ngân hàng (Ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, chi nhánh ngân hàng);
e. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
f. Thông tin học vấn, bằng cấp, chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ, khóa huấn luyện, kỹ năng;
g. Nghề nghiệp và các thông tin việc làm chi tiết khác (ví dụ: quá trình làm việc, nơi làm việc, chức vụ, quá trình công tác, tiền lương, phúc lợi, nghỉ phép, đào tạo, kỷ luật lao động…);
h. Dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, gương mặt …);
i. Chữ ký, chữ viết, bao gồm cả chữ ký điện tử.
2.3. Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/ gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác giữa NBV và Anh/Chị.
2.4. Các thông tin mà NBV thu thập và xử lý trên đây có thể thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi của các quy định pháp luật; chủ trương, chính sách, quyết định của NBV và mối quan hệ giữa NBV với Anh/Chị.

Điều 3: Thu thập dữ liệu cá nhân
NBV có thể thu thập các thông tin nêu ở Điều 2 của Thông báo này theo phương thức:
3.1. Thông qua các trao đổi bằng lời nói, văn bản giữa Anh/Chị với NBV và/hoặc giữa Anh/Chị với các bên thứ ba được NBV ủy quyền, hợp tác…; từ các hồ sơ, tài liệu mà Anh/Chị cung cấp cho NBV như hồ sơ ứng tuyển, thỏa thuận, bảng dữ liệu ứng viên, Hợp đồng hoặc từ các văn bản/tài liệu khác;
3.2. Thông qua việc nhận dữ liệu cá nhân của Anh/Chị từ các bên thứ ba khác như: các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác của NBV (bao gồm nhưng không giới hạn các bên tư vấn về khảo sát, tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực…); các Bên thứ ba khác có quan hệ với Anh/Chị như trường học…;
3.3. Từ bất kỳ nguồn thông tin công cộng, công khai có sẵn hoặc từ các nền tảng mạng xã hội (google, facebook, zalo…) mà Anh/Chị đã đăng tải, cập nhật;
3.4. Từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3.5. Thông qua các thông tin, dữ liệu lưu trữ từ máy quay giám sát tại trụ sở và các Đơn vị kinh doanh của NBV;
3.6. Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng khi Anh/Chị truy cập vào Nền tảng của NBV hoặc sử dụng các tính năng, dịch vụ, tài nguyên có sẵn trên hoặc thông qua Nền tảng (cookie) hoặc các ứng dụng, thiết bị, công cụ tương tự;
3.7. Từ các nguồn thông tin của bên thứ ba mà Anh/Chị đồng ý cho phép thu thập hoặc những nguồn mà việc thu thập thông tin được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Điều 4: Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân mà Anh/Chị cung cấp được NBV sử dụng chủ yếu để phục vụ cho lợi ích của Anh/Chị khi Anh/Chị làm việc tại NBV hoặc tương tác/giao dịch cùng NBV hoặc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ nội bộ của NBV và nhằm để đáp ứng việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, thuế, bảo hiểm… Do vậy, mục đích NBV thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị nhằm (“Mục đích”):
4.1. Làm cơ sở đánh giá, xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quan hệ lao động, thực tập, học nghề, cung cấp và sử dụng dịch vụ…. giữa Anh/Chị và NBV thông qua các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn: phỏng vấn; thử việc; đánh giá kết quả thử việc; ký hợp đồng lao động, thỏa thuận thực tập, hợp đồng dịch vụ; thanh lý hợp đồng lao động; khen thưởng; xử lý kỷ luật lao động…;
4.2. Phục vụ cho mục đích phân công, quản lý, điều hành của NBV trong quá trình Anh/Chị làm việc, công tác tại NBV như phân quyền, ủy quyền, bổ nhiệm, bãi nhiệm, luân chuyển…;
4.3. Khởi tạo và cung cấp cho Anh/Chị các tài khoản nội bộ (outlook, workplace…) được dùng để sử dụng các tài nguyên của công ty, tham gia các khóa đào tạo nội bộ, trao đổi thông tin trong quá trình làm việc giữa NBV với Anh/Chị, giữa Anh/Chị và các đồng nghiệp khác. Và để phục vụ cho mục đích này một số thông tin cá nhân của Anh/Chị (như hình ảnh, email, số điện thoại, chức vụ…) có thể được công khai trên tài khoản nội bộ.
4.4. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Anh/Chị đối với NBV và ngược lại theo quy định của pháp luật, các Hợp đồng, thỏa thuận và cam kết mà Anh/Chị đã ký kết với NBV cũng như các quy định nội bộ, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, và các quy chế, chính sách, chủ trương khác của NBV theo từng thời kỳ có liên quan đến Anh/Chị… Ví dụ như: Để chi trả, thực hiện các chế độ cho người lao động: quà tặng sinh nhật, cấp phát đồng phục, quà tặng sinh con, quà tặng quốc tế thiếu nhi, khám sức khỏe, team building, year end party, các chế độ về đào tạo, thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ, chương trình thi đua và truyền thông kết quả, xây dựng các chương trình khuyến mãi dành cho nội bộ, chính sách thưởng bán hàng…
4.5. Để NBV thực hiện các nghĩa vụ của mình, đồng thời thay mặt Anh/Chị thực hiện các nghĩa vụ đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Thuế, bảo hiểm, Công đoàn, liên đoàn lao động….) như:
a. Đăng ký mã số thuế, người phụ thuộc và thực hiện các nghĩa vụ khác với cơ quan thuế, tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật…
b. Cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân theo các báo cáo tăng/giảm/điều chỉnh/bổ sung/cấp mới/cấp lại/chốt sổ… liên quan đến các chế độ của Anh/Chị như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, thuế, người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, hồ sơ xin giấy phép lao động; báo cáo Bình Đẳng giới; báo cáo công đoàn,…;
c. Thanh toán chế độ bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm xã hội (con ốm đau, thai sản nữ, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, nghỉ chăm vợ sinh, trợ cấp 1 lần cho nhân viên nam…) và tiền khám chữa bệnh theo bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân;
d. Cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân dựa theo các báo cáo, biên bản, công văn, quyết định và các văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo các quy định pháp luật.
4.6. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của NBV với các bên thứ ba như:
a. Cung cấp dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cho bên thứ ba theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với NBV nhằm mục đích thực hiện các quyền lợi của Anh/Chị như: bảo hiểm sức khỏe, đào tạo, du lịch, thẻ tập luyện…theo quy định chung của NBV;
b. Các văn bản khác gửi đối tác bên ngoài như: danh sách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, gửi xe tháng, Phòng cháy chữa cháy, danh sách chỉ định người phụ trách tại cửa hàng, danh sách đăng ký nhân viên, giấy giới thiệu Anh/Chị đến làm việc tại cửa hàng chi nhánh thuộc trung tâm thương mại hoặc Cơ quan ban ngành…
4.8. NBV có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Anh/Chị được ghi lại bởi hệ thống an ninh giám sát cho các mục đích sau đây: (i) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động, kỷ luật lao động; (ii) phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể phát sinh tại các địa điểm kinh doanh của NBV; (iii) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (iv) để tiến hành điều tra các vấn đề phát sinh khác;
4.9. Thực hiện bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến các chính sách, quy định của NBV hoặc theo quy định pháp luật được mô tả cho Anh/Chị tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Anh/Chị.
4.10. NBV xử lý Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cho một hoặc tất cả cả mục đích được nêu trên tùy thuộc vào tính chất, mức độ, mối quan hệ phát sinh giữa NBV và Anh/Chị. Trừ các trường hợp bắt buộc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, Anh/Chị được quyền từ chối không cho phép NBV xử lý Dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên bằng cách gửi yêu cầu về cho NBV theo thông tin liên hệ được nêu tại Thông báo này. Trường hợp NBV không nhận được yêu cầu nào của Anh/Chị, bằng cách thể hiện sự đồng ý như được đề cập tại Thông báo này, NBV hiểu rằng Anh/Chị tự nguyện đồng ý cho phép NBV được toàn quyền xử lý Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cho toàn bộ mục đích nêu trên.

Điều 5: Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân:
5.1. NBV và/hoặc các Bên xử lý dữ liệu cá nhân theo sự đồng ý của Anh/Chị sẽ thực hiện các hoạt động Xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật nhằm thực hiện các Mục đích được quy định tại Thông báo này.
5.2. Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được NBV lưu trữ và áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật. Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Trong phạm vi pháp luật cho phép, NBV có thể chuyển và lưu trữ Dữ liệu cá nhân tại nước ngoài, kể cả giải pháp lưu trữ trên điện toán đám mây. Việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân được thực hiện trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục đích tại Thông báo này. NBV sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của Anh/Chị ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
5.3. Nếu Anh/Chị truy cập các Nền tảng do NBV cung cấp từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng đó được hiểu là Anh/Chị đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi quốc gia/vùng lãnh thổ đó và gửi tới Việt Nam.
5.4. Bằng việc cung cấp thông tin của mình, Anh/Chị đồng ý để NBV, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc NBV có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị phù hợp với các Mục đích và quy định của pháp luật.
5.5. Khi Anh/Chị lựa chọn cung cấp, chia sẻ và công khai các Dữ liệu cá nhân lên Nền tảng của NBV hoặc dưới hình thức nào khác, nghĩa rằng Anh/Chị đã đồng ý và ủy quyền cho NBV chia sẻ các thông tin đó phù hợp với Mục đích.
5.6. Trong một số tình huống đặc thù, Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cần được thu thập bởi Bên thứ ba theo quy định của pháp luật, ví dụ như bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác cho Anh/Chị do NBV thuê. Khi đó việc thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân giữa Anh/Chị và các bên thứ ba này cũng sẽ phải tuân theo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
5.7. Lưu trữ theo yêu cầu của pháp luật: theo quy định của pháp luật, NBV có thể phải thu thập và lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cho các mục đích nội bộ như lưu trữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, lao động, bảo hiểm, và các nghĩa vụ bắt buộc khác theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm. Thời gian lưu trữ các loại dữ liệu này thực hiện theo quy định của pháp luật.
5.8. Trong quá trình Anh/Chị hoạt động tại NBV, các Đơn vị kinh doanh và/hoặc thông qua các kênh liên lạc khác như đường dây nóng (hotline) của NBV, NBV sẽ được quyền ghi lại hình ảnh và/hoặc giọng nói của Anh/Chị trong trường hợp cần thiết nhằm phục vụ cho việc thực hiện các Mục đích theo quy định tại Thông báo này.

Điều 6: Tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân
6.1. Với vai trò là Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, NBV quyết định mục đích, phương tiện xử lý đồng thời trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị thông qua các nhân viên, cán bộ phụ trách quản lý dữ liệu cá nhân của mình và/hoặc Bên xử lý dữ liệu cá nhân.
6.2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị:
Để phục vụ cho việc thực hiện các Mục đích được quy định tại Thông báo này, NBV có thể cung cấp, tiết lộ dữ liệu cá nhân của Anh/Chị cho các chủ thể sau:
a. Các công ty con, công ty liên kết của NBV;
b. Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các nhà cung cấp, đối tác, và/hoặc các cố vấn, tư vấn chuyên nghiệp thực hiện, cung cấp các dịch vụ cho NBV, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty cung cấp dịch vụ quản trị nhân sự, khảo sát, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, tư vấn, đào tạo và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến Anh/Chị, hoặc để hỗ trợ, cho việc quản lý vận hành hoạt động của NBV;
c. Các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà NBV được phép hoặc có nghĩa vụ phải tiết lộ, cung cấp thông tin theo quy định pháp luật, hoặc theo các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết khác giữa NBV với các bên này.

Điều 7: Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
Việc xử lý Dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ, thất thoái dữ liệu và có khả năng gây nên các hậu quả, thiệt hại không mong muốn. NBV nhận thức tầm quan trọng và trách nhiệm của việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân, cam kết luôn tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, các quy định pháp luật liên quan đến quyền của Anh/Chị, áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp kỹ thuật tối ưu nhất để đảm bảo an toàn trong việc xử lý Dữ liệu cá nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Anh/Chị và của NBV.

Điều 8: Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân:
Với điều kiện Anh/Chị xác nhận đồng ý với các nội dung được quy định trong Thông báo này và bắt đầu cung cấp Dữ liệu cá nhân cho NBV và tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, Dữ liệu cá nhân có thể được NBV xử lý sau khi được Anh/Chị cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu phù hợp với Mục đích hoặc cho đến khi Anh/Chị có yêu cầu hủy, xóa các thông tin đã cung cấp hoặc có yêu cầu rút lại sự đồng ý hoặc Dữ Liệu Cá Nhân đã được xóa phù hợp với quy định của NBV và theo quy định pháp luật.

Điều 9: Quyền của Chủ thể dữ liệu
9.1. Quyền được biết
Anh/Chị có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
9.2. Quyền đồng ý
Anh/Chị có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, tuy nhiên trong một số trường hợp NBV có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Anh/Chị mà không cần sự đồng ý trước của Anh/Chị như:
a. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Anh/Chị hoặc người khác.
b. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
c. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
d. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Anh/Chị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
e. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
9.3. Quyền truy cập
a. Anh/Chị có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình tại Nền tảng của NBV, trừ trường hợp luật có quy định khác.
b. Trường hợp không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, Anh/Chị có quyền yêu cầu NBV chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình theo thông tin liên hệ quy định tại Điều 11 Thông báo này.
9.4. Quyền rút lại sự đồng ý
a. Anh/Chị được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
b. Để rút lại sự đồng ý của mình Anh/Chị thực hiện yêu cầu theo thông tin liên hệ quy định tại Điều 11 Thông báo này.
c. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Anh/Chị đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
d. Khi nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý của Anh/Chị, NBV sẽ: (i) thông báo cho Anh/Chị về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý; (ii) ngừng và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan ngừng xử lý dữ liệu mà Anh/Chị đã rút lại sự đồng ý.
9.5. Quyền xóa dữ liệu
a. Anh/Chị được xóa hoặc yêu cầu NBV xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
b. Anh/Chị được yêu cầu NBV xóa dữ liệu cá nhân của mình trong các trường hợp sau:
– Nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
– Rút lại sự đồng ý;
– Phản đối việc xử lý dữ liệu và NBV không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
– Dữ liệu cá nhân được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân là vi phạm quy định của pháp luật;
– Dữ liệu cá nhân phải xóa theo quy định của pháp luật.
c. Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của Anh/Chị trong các trường hợp:
– Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
– Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
– Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
– Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
– Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Anh/Chị hoặc cá nhân khác.
d. Để yêu cầu NBV xóa dữ liệu cá nhân của mình Anh/Chị thực hiện yêu cầu qua thông tin liên hệ quy định tại Điều 11 Thông báo này.
e. Việc xóa dữ liệu sẽ được NBV thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu hợp lệ của Anh/Chị với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà NBV thu thập được, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
f. NBV sẽ xóa không thể khôi phục dữ liệu cá nhân của Anh/Chị trong trường hợp:
– Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được Anh/Chị đồng ý;
– Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân không còn cần thiết với hoạt động của NBV;
– NBV bị giải thể hoặc không còn hoạt động hoặc tuyên bố phá sản hoặc bị chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
9.6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
a. Anh/Chị được yêu cầu NBV hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
b. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được NBV thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu hợp lệ của Anh/Chị, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà Anh/Chị yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
9.7. Quyền cung cấp dữ liệu cá nhân
a. Anh/Chị được yêu cầu NBV cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
b. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Anh/Chị được NBV thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu hợp lệ của Anh/Chị, trừ trường hợp luật có quy định khác.
c. NBV không cung cấp dữ liệu cá nhân trong trường hợp:
– Gây tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
– Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Anh/Chị có thể ảnh hưởng tới sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác;
– Anh/Chị không đồng ý cung cấp, cho phép đại diện hoặc ủy quyền nhận dữ liệu cá nhân.
d. Hình thức yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân: thông qua liên hệ trực tiếp bộ phận nhân sự phụ trách đơn vị. Trường hợp dữ liệu cá nhân được yêu cầu không thuộc thẩm quyền thì đơn vị phụ trách sẽ thông báo và hướng dẫn Anh/Chị đến cơ quan có thẩm quyền hoặc thông báo rõ ràng việc không thể cung cấp dữ liệu cá nhân.
9.8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu
a. Anh/Chị được phản đối NBV xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;
b. NBV thực hiện yêu cầu của Anh/Chị trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ, trừ trường hợp luật có quy định khác.
9.9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
Anh/Chị có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.
9.10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
Anh/Chị có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp NBV và Anh/Chị có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
9.11. Quyền tự bảo vệ
Anh/Chị có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Điều 10: Nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu
10.1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
10.2. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
10.3. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho NBV và/hoặc các Bên liên quan, khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
10.4. Thông báo, cập nhật, bổ sung kịp thời, đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân của mình cho NBV phù hợp với Mục đích.
10.5. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ liệu cá nhân.
10.6. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.
10.7. Thông báo ngay tới NBV nếu phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của bản thân bị lộ, có thể dẫn tới rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ, hoặc bất kỳ vi phạm nào về bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo Thông báo này mà Anh/Chị có thể nhận biết được.
10.8. Thường xuyên kiểm tra các Nền tảng của NBV để cập nhật và thực hiện theo bất kỳ thay đổi nào (nếu có) liên quan đến chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân tại Thông báo này.
10.9. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Thông tin liên hệ
Để thực hiện các quyền theo quy định tại Thông báo này cũng như để yêu cầu, phản ánh, khiếu nại về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình đến NBV, Anh/Chị có thể liên hệ theo thông tin dưới đây:
– Công Ty Cổ Phần Người Bạn Vàng.
– Địa chỉ: Toà nhà Vincom Plaza, Lô L2-01, Tầng L2, Số 15-17 Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Điện thoại: 028 3535 2544
– Email: admin@nguoibanvang.vn
– Hoặc thông qua ứng dụng/website: https://tuyendung.nguoibanvang.vn

Điều 12: Cam kết của Chủ thể dữ liệu
12.1. Anh/Chị cam kết rằng sự đồng ý của Anh/Chị cho NBV xử lý dữ liệu cá nhân Thông báo này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.
12.2. Anh/Chị cam kết tại thời điểm thể hiện sự đồng ý với Thông báo này, Anh/Chị đã hiểu rõ (i) loại dữ liệu cá nhân được xử lý; (ii) mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; (iii) tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân; (iv) các quyền, nghĩa vụ của Anh/Chị.
12.3. Trường hợp Anh/Chị cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba cho NBV (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, người phụ thuộc, người liên hệ và/hoặc tổ chức, cá nhân khác), Anh/Chị cam kết đã có được sự ủy quyền hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc cung cấp và xử lý dữ liệu cá nhân theo các quy định của pháp luật và bên thứ ba biết rõ và đồng ý tất cả nội dung của Thông báo này, kể cả thông tin về việc NBV là Bên xử lý dữ liệu theo các Mục đích, và NBV sẽ hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này.

Điều 13: Điều khoản thi hành
13.1. Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này là một phần đính kèm, không tách rời của các thỏa thuận, Hợp đồng đã được giao kết giữa NBV và Anh/Chị.
13.2. Trên cơ sở phù hợp với các quy định pháp luật NBV có thể thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này theo các chủ trương, chính sách, quyết định của mình. Các nội dung này sẽ được đăng tải trên các trang Nền tảng của NBV như website, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ (Workplace, Workchat…) và thông báo đến Anh/Chị qua các phương tiện liên lạc phù hợp khác. Phiên bản Thông báo được hiển thị trên https://tuyendung.nguoibanvang.vn sẽ là phiên bản được cập nhật gần nhất.
13.3. NBV khuyến nghị Anh/Chị nên thường xuyên kiểm tra Thông báo về chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân trên các Nền tảng của NBV để cập nhật các thay đổi và luôn được NBV thông báo về cách thức mà NBV đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Anh/Chị. Việc Quý Anh/Chị tiếp tục sử dụng các Nền tảng được xem là tiếp tục sử dụng dịch vụ của NBV và chấp nhận bản Thông báo về chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được cập nhật.
13.4. Trong trường hợp Anh/Chị không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại sự đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo mục đích trong Thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ do NBV cung cấp.
13.5. Các vấn đề về xử lý Dữ liệu cá nhân không được quy định tại Thông báo này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI BẠN VÀNG